bartenstein-piano-facebook bartenstein-piano-LinkedIn bartenstein-piano-youtube bartenstein-piano-google+ bartenstein-piano-soundcloud
☰ Menu

Privacyreglement Bartenstein Piano

1 Algemeen
	Dit privacyreglement wordt gehanteerd vanaf 29 Augustus 2012.
	Bartenstein Piano is een bedrijf dat klanten helpt hun wensen
	met betrekking tot piano's en vleugels te realiseren. Om dit
	optimaal te kunnen doen maken wij gebruik van zowel een papieren
	klantenadministratie als de bezoekersgegevens van onze website.
	Het doel van dit privacyreglement is onze huidige en toekomstige
	klanten inzicht te geven in de aard van de gegevens die worden
	verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke
	rechten u heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

2. Welke gegevens
	NAW-gegevens van onze klanten zoals naam, adres, woonplaats, ge-
	slacht, geboortedatum, telefoonnummer, etc.

	Uw klantverleden, bestaande uit een overzicht van de door u af-
	genomen diensten. Hier bij horen soms ook aantekeningen gemaakt
	van specifieke wensen die in een gesprek met de klant naar voren
	zijn gekomen en die van belang kunnen zijn voor een goede dienst-
	verlening.

	Websitegerelateerde informatie, zoals de gegevens door klanten
	ingevoerd in ons gastenboek, maar ook algemene gegevens zoals be-
	zoekers aantallen.

3. Doel
	Verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om onze
	dienstverlening optimaal en actueel te houden, en om een statis-
	tisch inzicht te krijgen in onze aquisitie.

4. Wat gebeurt er met verwerkte gegevens?
	Uw NAW-gegevens en klantverleden worden met grote zorgvuldigheid
	opgeslagen en zijn enkel in te zien door onze directe medewerkers
	en onze boekhouder. Wij werken hierbij zoveel mogelijk digitaal
	en beveiligd zodat ook op ons bedrijf in Utrecht geen ongeautori-
	seerden inzage hebben.

	Dezelfde zorgvuldigheid betrachten wij in de omgang met alle web-
	sitegerelateerde gegevens die door ons opgeslagen worden.
	Statistische informatie over bezoekers van onze site wordt gere-
	geld door ons bekeken. Deze gegevens worden zoveel mogelijk ano-
	niem (d.w.z. niet aan een ip-adres gekoppeld) voor ons verzameld.
	Onze website maakt bovendien gebruik van een "web-tool" die
	gedeeltes van zoekopdrachten en webpagina's doorstuurt aan zoek-
	machines om deze bij te staan bij het indexeren van onze website.
	Onze webmaster heeft deze "webtool" zelf geconfigureerd waardoor
	wij zelf hebben kunnen bepalen welke informatie naar de zoek-
	machines doorgestuurd wordt. Persoonlijke gegevens die door u
	worden ingevoerd in ons gastenboek worden niet naar zoekmachines
	verzonden.
	
	Uw gegevens worden nooit door ons gedeeld met derden anders de
	hierboven genoemde partijen.

5. Hoe lang worden de door ons verzamelde gegevens bewaard?
	Bovengenoemde persoonlijke gegevens die wij over u als klant
	vastleggen worden tot tenminste 10 jaar na beeindiging van onze
	dienstverlening bewaard. Dit is anders indien de klant verzoekt
	de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich hier tegen
	verzet; de gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaar-
	plicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na
	het verstrijken van deze langere termijn. (Zoals de 10-jaar ter-
	mijn die de belastingdienst hanteerd m.b.t. NAW gegevens van
	klanten)

6. Wat zijn uw rechten m.b.t. de door ons opgeslagen gegevens?
	U kunt te allen tijde inzage vragen in de door ons over u opge-
	slagen gegevens. Ook kunt u ons vragen per direct bepaalde gege-
	vens uit ons klantenbestand of van onze website te verwijderen.
	Neemt u hiervoor bij voorkeur schriftelijk contact op met:
	dhr D.V.Bartenstein
	Prinsesmargrietlaan 33
	3708 ZA
	Zeist
Vragen over uw privacy?:
 06-40809088
 Veelgestelde vragen...